info@primoss.si
  Vedno dosegljivi

  03 714 81 38
  8.00 - 16.00

1. člen

(uvodna določba)

(1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetnikom Primoss, Primož Vrabič s.p., ki jo skleneta končni uporabnik (v nadaljevanju »naročnik«) inPrimoss, Primož Vrabič s.p., Studence 31 b, 3310 Žalec (v nadaljevanje »ponudnik«).
(2) Razmerje med ponudnikom in naročnikom ureja poleg veljavne zakonodaje še pogoji poslovanja, izjava o varovanju osebnih podatkov in cenik.

2. člen

(definicije)

Naslednji izrazi in kratice imajo naslednji pomen:
• ponudnikova spletna stran je struktura vseh spletnih strani in pod strani na naslovu www.primoss.si
• UI je uporabniški vmesnik preko katere naročnik upravlja in naroča ponudnikove storitve
• naročniški podatki so podatki, ki jih izpolni naročnik v naročilu in so dosegljivi v UI-ju
• kontaktni podatki vključujejo telefon ter elektronsko pošto kontaktne osebe, ki jih naročnik naveden
• storitve so storitve, katerih specifike so objavljene na ponudnikovi spletni strani
• naročniški paket je paket, ki ga naročnik naroči na ponudnikovi spletni strani
• naročnik si izbere enolično določeno uporabniško ime (e-naslov), ki se uporablja za identifikacijo naročnika pri uporabi ponudnikovih storitev v okviru naročniškega paketa

3. člen

(sklenitev in sprememba naročniškega paketa)

(1) Naročnik ob naročilu storitev se strinja s pogoji poslovanja.
(2) Naročnik lahko naroči storitve preko spletne strani, elektronske pošte ali telefona.
(3) Za sklenitev naročniškega razmerja mora imeti naročnik že veljavno elektronski naslov.
(4) Za vsak vstop v UI (uporabniški vmesnik) mora naročnik vpisati svoje uporabniško ime in geslo, ki mu je bilo dodeljeno. (5) Naročniško razmerje velja do preklica oz. zadnjega plačanega obdobja.

4. člen

(obveznosti naročnika)

(1) Naročnik se zavezuje, da bo ponudnika takoj obvestil, če se bodo spremenili njegovi kontaktni podatki in da bo redno spremljal elektronski predal, ki je naveden v kontaktnih podatkih. Prav tako pa bo periodično prejemal obvestila na naveden elektronski naslov.
(2) Izključno naročnik sam je odgovoren:

• za uporabo ponudnikovih storitev v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji, zakoni ter predpisi,
• da vsebina naročnikovih sporočil ne krši avtorskih pravic, blagovnih ali storitvenih znamk, patentov, ustavnih in splošnih zakonov in lastniških pravic drugih,
• da vsebina naročnikovih sporočil ni nezakonita ali etično sporna, pod kar šteje, vendar ni omejeno na: pornografijo, kršitve zasebnosti, računalniške viruse ter črve,
• za sprejemanje, procesiranje in shranjevanje naročil svojih strank in za vodenje povpraševanj strank ali pritožb, ki bi iz tega izhajale,
• za programsko in strojno opremo, ki jo uporablja za dostop do strežnikov ponudnika,
• za varovanje informacij o kreditnih karticah in s tem povezanih informacij o strankah, do katerih ima naročnik dostop zaradi opravljanja transakcij elektronskega poslovanja preko programov spletnega strežnika.
(3) Naročnik se zavezuje, da bo primerno zavaroval svoje uporabniško ime in geslo pred nepooblaščeno uporabo. V nobenem primeru ponudnik ne bo odgovoren za posledice nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla.
(4) Naročnik sam je odgovoren za to, da ponudnikove storitve uporablja v skladu z veljavnimi predpisi, splošnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani http://www.primoss.si/.
(5) Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

5. člen

(odgovornost ponudnika)

(1) Ponudnik naročniku omogoča uporabo storitve. Ponudnik se obvezuje, da bo po svojih najboljših močeh skrbel za delovanje strežnika in storitev, da bo strežnik vzdrževal in po potrebi nadgrajeval strojno opremo. Zaradi same narave storitve in narave interneta, ponudnik ne more zagotavljati, da bo storitev vedno dostopna.
(2) Naročnik se strinja, da je celotna odgovornost ponudnika pri storitvah iz naročniškega razmerja in pri vsaki kršitvi naročniške pogodbe omejena zgolj na znesek, ki ga je naročnik plačal za storitev. Ponudnik in njegovi partnerji ne bodo odgovorni za

1

kakršnokoli posredno, neposredno ali posledično škodo, povzročeno z uporabo ali nezmožnosti uporabe katerekoli ponudnikove storitve.
(3) Ponudnikova odgovornost za škodo je izključena za škodo povzročeno zaradi naslednjih in drugih vsebinsko podobnih razlogov:

• škodo ali odgovornost nastalo zaradi zakasnitev dostopov in prenosov ali njihovih prekinitev,
• škodo ali odgovornost nastalo, ker ni prišlo do prenosa podatkov ali njihovem napačnem prenosu,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih dejavnikov ali višje sile,
• škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščene uporabe ali zlorabe naročnikovega uporabniškega imena ali gesla, • škodo ali odgovornost nastalo zaradi razvijanja sistema in prekinitve obratovanja ponudnikovih storitev.
(4) Ponudnik ne odgovarja za vsebino poslanih sporočil in/ali aktivnosti naročnika.

6. člen

(cenik in plačilni pogoji)

(1) Storitve se obračunajo v skladu z veljavnim cenikom, ki ga ponudnik objavlja na spletni strani http://www.primoss.si/. Ponudnik ima pravico spreminjati cene storitev in načina obračunavanja, vendar se zavezuje, da bo tako spremembo objavil na svoji spletni strani in bo o tem obvestil naročnika tudi po elektronski pošti. Tehnične informacije oz. specifikacije posameznih paketov so objavljene na spletni strani ponudnika.

(2) Ponudnik izstavlja predračun za naročene storitve najkasneje do 15. dne pred iztekom naročene storitve. Po plačilu ponudnik posredujete naročniku originalni račun po elektronski pošti. Rok za plačilo je osem dni ali drugače opredeljeno na računu.
(3) V primeru zamude plačila ponudnik naročniku izklopi storitev.

7. člen

(podpora)

(1) Ponudnik omogoča naročniku podporo po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Ponudnik nudi naročniku pomoč izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo delovanja storitve. Pod pomoč, ki jo ponudnik nudi naročniku v okviru plačila storitve brez doplačila, ne štejejo nasveti za izdelavo in vsebino sporočila, nadgradnjo programske opreme, optimizacijo trženja, ki se obračunajo po veljavnih cenikih ponudnika.

(2) Naročnik lahko komunicira s ponudnikom po elektronski pošti ali telefona, pri čemer se vedno identificira. Ponudnik svoje ažurne kontaktne podatke objavlja na svoji spletni strani.

8. člen

(vzdrževalna dela)

Ponudnik bo občasno, najpogosteje v nočnem času oz. po lastni presoji opravljal nujne postopke za nemoteno delovanje paketov in bo v skladu s tem opravljal razumno nujna vzdrževalna dela.

9. člen

(zloraba storitve)

(1) Vsaka nepooblaščena uporaba storitev se šteje kot zloraba.
(2) Kot zloraba štejejo poleg drugih načinov nepooblaščene uporabe storitev tudi naslednja dejanja:
• če naročnik ne uporablja ponudnikove storitve v skladu z veljavnimi splošnimi pogoji, zakoni ter predpisi,
• če vsebina naročnikovih sporočil krši avtorske pravice, blagovne ali storitvene znamke, patente, lastniške ali druge pravice tretjih ali veljavne predpise,
• če je vsebina naročnikovih sporočil nezakonita ali etično sporna, pod kar šteje, vendar ni omejeno na: pornografijo, kršitev zasebnosti, računalniške viruse ter črve.
(3) V primeru zlorabe storitve si ponudnik pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, naročniku onemogoči ali omeji dostop do storitve, lahko pa tudi prekine pogodbo brez odpovednega roka. Že vplačanih zneskov za storitve ponudnik v tem primeru ne vrača.
(4) Naročnik je odgovoren za škodo, ki ponudniku nastane zaradi zlorabe. Prav tako je naročnik dolžan namesto ponudnika vstopiti v kakršen koli postopek, ki bi ga državni organi ali tretje osebe zaradi zlorabe naročnika sprožile proti ponudniku oziroma mu povrniti kakršno koli škodo, ki bi mu zaradi takih postopkov nastala, vključno s stroški pravnega svetovanja.
(5) Če naročnik namerno ali nenamerno škoduje ponudniku ima ponudnik pravico, da stroške za nastalo škodo zaračuna naročniku.

10. člen

(prekinitev storitev)

(1) Katera koli pogodbena stranka lahko odpove naročniško razmerje pred iztekom plačanega obdobja storitve. Odpoved, ki mora biti poslana po elektronski ali navadni pošti, začne veljati naslednje obračunsko obdobje. Če je naročnik plačal svoje obveznosti s predplačilom in nato odpovedal naročniško razmerje pred potekom obdobja, za katerega je plačal storitev, se naročniku ne vrača vplačan znesek.

(2) Naročnik se strinja, da lahko ponudnik kadarkoli izbriše uporabniški račun in onemogoči uporabo storitev, če je naročnik navajal napačne ali zavajajoče informacije ali kršil naročniško pogodbo, katero predstavljajo splošni pogoji. Ponudnik v tem primeru ne povrne vplačanih zneskov.
(3) Naročnik se strinja, da lahko ponudnik po lastni presoji prekine dobavo storitev, vendar mora o tem predhodno obvestiti naročnika, uporabo storitev pa lahko prekine mesec dni po tem, ko je poslal obvestilo.

(4) Naročnik se strinja, da ponudnik ni dolžan hraniti podatkov v bazi podatkov več kot en mesec po izteku odpovednega roka.

11. člen

(prenos pravic in obveznosti)

(1) Pravice in obveznosti naročnika, ki izhajajo iz naročniškega razmerja o storitvi, niso prenosljive brez ponudnikove pisne odobritve. Prošnje za odobritev prenosa ponudnik ne bo zavrnil brez razloga. Prenos pravic in obveznosti se izvede po podpisu obrazca za prenos pravic in obveznosti s strani vseh treh pogodbenih strank (ponudnik, naročnik in novi naročnik).

2

(2) Ponudnik lahko prosto prenese svoje pravice in obveznosti iz pogodbe storitvi, če naročnika o tem obvesti po elektronski ali navadni pošti pred dejanskim prenosom pogodbe na tretjo osebo.

12. člen

(zaupnost podatkov)

(1) Ponudnik in naročnik bosta obravnavala kot zaupne podatke vse informacije o drugi stranki, izpolnjene ob spletni prijavi, oziroma informacije, ki sta jih izvedela v povezavi z izvajanjem naročniškega razmerja. Pogodbeni stranki brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke ne smeta razkriti teh informacij oz. sta dolžni učinkovito poskrbeti, da se te informacije ne zlorabijo. (2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi še dve leti po poteku naročniškega razmerja med strankama.

13. člen

(osebni podatki)

(1) Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Ponudnik lahko osebne podatke uporablja tudi za periodično obveščanje o novostih, lastnih storitvah,izdelkih ter storitvah in izdelkih z njim povezanih oseb (neposredno trženje). Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov ponudnik naročnikom – fizičnim osebam zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, pozabe, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

(2) Naročnik dovoljuje ponudniku, da uporabi ali objavi njegove podatke, kadar to zahteva veljaven predpis ali je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ponudnika.

14. člen

(pogodbeni obdelovalec)

(1) Osnova za obdelavo podatkov je pogodbeno razmerje med ponudnikom in naročnikom. Pogodba je sklenjena na daljavo. (2) V skladu z veljavno zakonodajo in evropsko splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ponudnik nastopa, kot pogodbeni obdelovalec, ki obdeluje in hrani naročnikove podatke.
(3) Ob nakupu storitev spletnega gostovanja ali reseller gostovanja naročnik ima možnost hrambo podatkov na ponudnikovih strežnikih.

(4) Naročnik sam skrbi in odgovarja za svoje podatke za katere je tudi odgovoren.
(5) Naročnik sam skrbi za ustrezno varovanje svojih podatkov.
(6) Ponudnik nudi naročniku različne varnostne rešitve na nivoju strežnika oz. infrastrukture.
(7) Ponudnik skrbi za varovanje osebnih podatkov, kot poslovna skrivnost ter dober gospodar.
(8) Ponudnik zagotavlja naročniku varno oz. šifrirano povezavo do storitev.
(9) Ponudnik do podatkov naročnika dostopa v primeru težav s storitvijo ali na zahtevno naročnika.
(10) Ponudnik zagotavlja redno vzdrževanje strežniške programske opreme.
(11) Ponudnik hrani osnovne podatke o naročniku (tip subjekta, naziv podjetja ali ime in priimek, naslov, poštna številka, pošta, davčna številka, kontaktna oseba, telefon, elektronski naslov, Skype naslov in spletni naslov) za izvajanje pogodbenih obveznosti (podpora uporabnikom, zagotavljanje storitev, pošiljanje obvestil, pošiljanje predračunov, pošiljanje računov, obveščanje o storitvah, seznanitvijo z novimi storitvami, pošiljanje splošnih informacijami povezane s storitvijo, obveščanje o delovanju storitev) z naročnikom.
(12) Ponudnik uporablja pri spletnem in reseller gostovanju nadzorno ploščo WHM/cPanel pri kateri so vsa gesla do storitev (FTP, e-naslov, cPanel, WHM ipd.) shranjena v šifrirani obliki. Neberljiva tako za ponudnika, kot naročnika.
(13) Podatki se hranijo v podatkovnem centru v Nemčiji v katerem je ustrezno urejeno za fizično, kot tudi tehnično varovanje (dostop samo preko osebne izkaznice, alarmi, dežurna varnostna služba, video nadzor). Fizični dostop do strežnikov ima osebne v podatkovne centru, kateri skrbijo za nemoteno delovanje strežnikov. Osebje v podatkovnem centru nima dostop do podatkov na strežnikih temveč skrbijo samo za strojno opremo.
(14) Varnostne kopije se hranijo na oddaljeni lokaciji v Sloveniji. Dostop do podatkov je omejen samo na ponudnika.
(15) Podatki, kateri se shranijo na strežniku v sklopu spletnega ali reseller gostovanja trajalo do izbrisa iz strani naročnika oz. do 30 dni po izteku storitev. Varnostne kopije se hranijo največ do 10 let po prekinitvi naročniškega razmerja.

15. člen

(reševanje sporov)

(1) Ponudnik in naročnik se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore poskušala rešiti sporazumno.
(2) Za morebitne spore, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojni sodišče v Celju.

16. člen

(sprememba splošnih pogojev)

Ponudnik lahko prosto spreminja te splošne pogoje ali spremeni ponudbo storitev. Vsaka taka sprememba postane veljavna z dnevom objave na spletnih straneh ponudnika. Naročnik se strinja, da bo periodično obiskoval spletne strani ponudnika in bo tako seznanjen z morebitnimi spremembami. Če se naročnik s spremembo ne bo strinjal, lahko ponudniku pošlje odpoved po elektronski pošti. Prekinitev naročniškega razmerja postane veljavna, ko ponudnik potrdi, da je prejel sporočilo naročnika. Naročniku se ne vrača vplačilo v kolikor je storitev vplačal v naprej. Naročnik se strinja, da z uporabo storitev po poteku tega roka upošteva in se strinja z vsemi spremembami splošnih pogojev poslovanja.

 

Žalec, 1.8.2010